Aanmelden

Voor Muziekvereniging “De Volharding” kan iedereen, zowel jongeren als ouderen, die belangstelling heeft voor muziek zich aanmelden. In onderling overleg wordt dan besproken in welk instrument men geïnteresseerd is, wat de mogelijkheden hiervoor zijn, of men voldoende muzikale kennis en niveau heeft om meteen te kunnen instromen en of een opleiding dient te worden georganiseerd.

Verenigingsjaar

 • Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Het muzikale jaar loopt ongeveer van september tot medio juli van het daarop volgende jaar.

Leden

Muziekvereniging “De Volharding” kent de volgende leden:

 • Jeugdleden.
  • Jeugdlid is degene die bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
 • Gewone leden.
  • Gewoon lid is degene die bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • Ereleden.
  • Erelid is degene die door de Algemene Vergadering als zodanig is benoemd vanwege de omstandigheid dat deze zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.

Contributie

De contributie is als volgt vastgesteld:

 • Jeugdleden: € 36,50
 • Leden: € 100,-

Ereleden betalen geen contributie.

De contributie wordt in het algemeen in het voorjaar van het verenigingsjaar geïnd.

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt de voor het lopende verenigingsjaar reeds geïnde contributie niet terugbetaald.